Soubory cookie na našich webových stránkách používáme k zajištění správného fungování webové stránky a k zajištění co nejlepšího prostředí pro naše uživatele.
Setrváním na našem webu potvrzujete souhlas s používáním souborů cookie. Další informace o souborech cookie naleznete zde.

X

UniQ RIA

UniQ Bone & Tissue Markers jsou unikátní sérové testy k měření metabolismu kolagenu v kosti a měkkých tkáních.
UniQ PINP RIA je kvantitativní test určený pro stanovení  koncentrace intaktního aminoterminálního propeptidu prokolagenu typu I (PINP) uvolňovaného do krevního řečiště při vytváření kostí.
UniQ ICTP RIA je kvantitativní test pro stanovení koncentrací karboxyterminálního křížově provázaného telopeptidu kolagenu typu I uvolněného do krevního řečiště při patologické degradaci kostí.
UniQ PIIINP RIA je kvantitativní test pro stanovení koncentrací aminoterminálního propeptidu prokolagenu typu III - indikátoru metabolismu měkkých tkání.

Obvykle

PINP - aminoterminální propeptid prokolagenu typu I - je specifický typ metabolitu kolagenu typu I, který se uvolňuje do krevního řečiště při vytváření nových kostí. Jeho koncentrace je přímo úměrná rychlosti metabolismu kostí.
U metabolických kostních onemocněních, např. osteoporózy, je PINP citlivým indikátorem v identifikaci pacientů s rychlým metabolismem kostí, a tudíž i vysokým rizikem fraktury. PINP je také užitečným parametrem při monitorování účinnosti antiresorpční a anabolické léčby.

ICTP - karboxyterminální telopeptid kolagenu typu I, je  produkt degradace kolagenu, který je uvolňován z kosti za patologických podmínek.
ICTP lze použít k monitorování onemocnění spojených s patologickou degradací kosti jako např. karcinomů metastázujících do kosti, revmatoidní artritidy a vícečetného myelomu.

PIIINP - aminoterminální propeptid prokolagenu typu III - se uvolňuje do krevního oběhu při vytváření měkké tkáně. Změny v hladinách PIIINP odráží průběh a změny metabolismu kolagenu typu III typické pro mnohá onemocnění pojivové tkáně.
PIIINP lze používat k hodnocení a monitorování fibrotických procesů u jaterních onemocnění, čímž odpadá potřeba jaterní biopsie. Je také vhodný k monitorování terapie růstovým hormonem u dětí s růstovými poruchami. PIIINP poskytuje prognostické informace u pacientů se srdečním onemocněním a poskytuje také informace o procesu hojení.

Testy UniQ přinášejí následující výhody

Specifická a citlivá metoda hodnocení metabolismu kosti a měkkých tkání.

PINP
Monitorování účinku léčby osteoporózy.
Výběr nejefektivnější léčby.
Monitorování spolupráce pacienta.
Jedná se o dynamický marker poskytující informace o rychlosti kostního metabolismu.
Změny v kostním metabolismu lze zjistit již za několik měsíců.

ICTP
Časná detekce metastáz karcinomu prsu, plic a prostaty do kostí.
Detekce menších změn metabolismu kosti dříve, než jsou schopny obdobnou informaci podat zobrazovací metody.
Odhaluje osteolytické léze u vícečetného myelomu o několik let dříve, než je možné je detekovat radiologicky.
Brzká detekce nutnosti navýšit léčbu u pacientů s revmatoidním onemocněním
Prognostický marker pro selhání srdce.

PIIINP
Monitorování fibrózy, zejména v játrech a srdci.
Neinvazivní metoda šetrná k pacientovi sloužící k monitorování psoriázy léčené metotrexátem.
Šetření nákladů snižováním nutnosti provádět jaterní biopsii.

Technické údaje

Dostupné produkty
Použití Pro diagnostické použití in vitro
Metoda

RIA

Typ vzorku Sérum
Doba potřebná k získání výsledku Přibližně 4 hodiny
Čtení výsledku Detektor záření gama (Gamma counter)
Senzitivita

PINP přibližně 2 µg/l, ICTP přibližně 0,6 µg/l, PIIINP přibližně 0,3 µg/l

Specificita

PINP: Zkřížená reakce 2,7 % s monomerními degradačními produkty s nízkou molekulovou hmotností (col 1) bez zkřížené reaktivity s PIIINP.
ICTP: bez zkřížené reaktivity s jinými antigeny UniQ
PIIINP: bez zkřížené reaktivity s PINP.

Skladování 2 - 8 °C
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný

Detektor záření gama (Gamma counter)

Poznámka

V jednotlivých zemích jsou k dispozici verze specifické pro danou oblast

Registrovaná ochranná známka UniQ je registrovaná ochranná známka společnosti Orion Diagnostica Oy

Informace o testech

Kolagen je nejběžnější protein v lidském těle. Zajišťuje strukturální podporu kosti, kůže, svalů a šlach. Monitorováním metabolismu kolagenu ve vzorcích sera ze detekovat a léčit široké spektrum různých kostních a tkáňových onemocnění.

U onemocnění spojených se zvýšenou lýzou kostí, jako je např. vícečetný myelom, osteolytické metastázy, revmatoidní artritida a imobilizace, bývají pozorovány zvýšené sérové koncentrace ICTP. Měření hladiny PINP jsou důležité při hodnocení zvýšeného kostního metabolismu u postmenopauzálních žen. Také mohou mít značný význam při monitorování účinků antiresorpční a anabolické léčby na kostní metabolismus. Jaterní fibróza a cirhóza různých etiologií zvyšují sérové koncentrace PIIINP. PIIINP představuje neinvazivní způsob monitorování účinků léčby metotrexátem na játra u pacientů trpících psoriázou.

Další informace

Souprava UniQ PINP je praktická pomůcka ke sledování léčby postmenopauzální osteoporózy. Krátkodobé změny hladiny PINP jsou spojeny s dlouhodobými změnami v minerálové denzitě kostí u postmenopauzálních žen. Na základě koncentrací PINP lze rychle vyhodnotit odpověď pacienta na léčbu osteoporózy.

UniQ ICTP je časným markerem metastáz karcinomu prsu, plic a prostaty do kostí. Jeho hladina narůstá o několik měsíců dříve, než jsou metastázy detekovatelné radiologicky.

Test UniQ PIIINP umožňuje monitorovat rozvoj fibrózy, a to zejména v játrech a srdci. Tato metoda je šetrná k pacientům a nevyžaduje vysoké náklady.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty a materiály

UniQ PINP RIA Data Sheet (GB)

UniQ PIIINP RIA Data Sheet (GB)

UniQ PINP RIA Application Sheet Monitoring Osteoporosis (GB)

UniQ PIIINP RIA Application Sheet Liver Fibrosis (GB)

UniQ PIIINP RIA Application Sheet Cardiac Disease (GB)

UniQ ICTP RIA Application Sheet Bone Metastases (GB)

Příbalové letáky

(Pouze pro informativní účely. Poslední verzi příbalového letáku najdete vždy v soupravě.)

UniQ PINP RIA IFU (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, PL, SE, NO, DK), 67034

UniQ PIIINP RIA IFU (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, PL, SE, NO, DK), 68570

UniQ ICTP RIA IFU (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, PL, SE, NO, DK), 68601

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy v anglickém jazyce najdete na: UniQ RIA v části „Documents and materials“.

V českém jazyce jsou dostupné na vyžádání na adrese: orion@oriondiagnostica.cz.

Časté dotazy

Mohou některé látky v krvi reagovat s testy UniQ Bone & Tissue Marker?
Jediné látky v krvi, u kterých se očekává reakce v kolagenovém testu, jsou jiné fragmenty peptidů. Produkt prošel testováním zkřížené reaktivity mezi všemi našimi kolagenovými markery, zjištěná reaktivita však byla nevýznamná. Testy PINP a PIIINP detekují pouze intaktní formu propeptidů, zkřížená reakce monomerními degradačními produkty s nízkou molekulovou hmotností (col 1) nebyla prokázána.

Jaké typy testovacích zkumavek je třeba při práci se soupravami UniQ RIA používat?
S testy UniQ PINP RIA a ICTP RIA doporučujeme používat polystyrenové testovací zkumavky. S testy UniQ PIIINP RIA lze používat polystyrenové i polypropylenové testovací zkumavky.

Jak se kolagenové markery odstraňují z krevního oběhu? Mohou některé stavy ovlivnit clearance této látky z těla pacienta?
PINP a PIIINP se z krevního oběhu odstraňují specializovanou částí retikuloendoteliálního systému – endoteliálními buňkami jater. Tyto buňky vážou a internalizují propeptidy receptory mediovanou endocytózou; konkrétně se do procesu zapojují scavengerové receptory. Závažná jaterní onemocnění mohou clearance PINP a PIIINP výrazně ovlivnit. Jelikož renální insuficience koncentraci propeptidů neovlivňuje, jsou velice dobrým indikátorem změn kolagenového metabolismu u pacientů s renálním selháním.
ICTP se z krevního oběhu odstraňuje ledvinami. Renální insuficience výrazně neovlivňuje koncentraci cirkulujícího ICTP, jelikož je k odstraňování ICTP postačující glomerulární filtrace o úrovni dvou třetin normálu. Při rychlosti glomerulární filtrace 50 ml/min/1,73 m2 nebo nižší již stoupá i koncentrace ICTP v krvi.

Jak nejlépe lze zpracovávat výsledky testů UniQ?
Nejvýhodnější je při zpracování výsledků použít aproximaci ke spline křivce s lineární osou Y a logaritmickou osou X.

Zaujaly vás produkty?

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Kontakty